Over verkeerseducatie

Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’. 
 

Wat is permanente verkeerseducatie?

Permanente verkeerseducatie (PVE) staat voor de gedachte dat er educatieprojecten worden aangeboden voor elke leeftijdsgroep en elke vervoerswijze. Het doel is het creëren van voorwaarden voor verkeersveilig gedrag. Permanente verkeerseducatie wil zeggen: het geheel van opeenvolgende en in een doorlopend verband samenhangende activiteiten die leiden tot het behoud van gewenst verkeersveilig gedrag of tot een verandering van het verkeersgedrag.

Binnen permanente verkeerseducatie worden zes doelgroepen onderscheiden. De indeling in doelgroepen is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en vervoersmodaliteit. Het gaat om de volgende zes groepen:

  • 0 tot 4 jaar (vroeg- en voorschoolse educatie)
  • 4 tot 12 jaar (basisschool)
  • 12 tot 16 jaar (voorgezet onderwijs)
  • 16 tot circa 25 jaar (beginnende bestuurders)
  • 25 tot circa 60 jaar (rijbewijsbezitters)
  • Vanaf circa 60 jaar (oudere verkeersdeelnemers)

Leerdoelen

Vanuit de doelgroepen worden specifieke leerdoelen geformuleerd die aan bod komen in een verkeerseducatief product of programma. In het leerdoelendocument zijn per (sub)doelgroep leerdoelen uitgewerkt die als basis kunnen dienen voor de leerdoelen van jouw eigen product. Het leerdoelendocument biedt inspiratie om uit te putten. Niet alle geformuleerde leerdoelen hoeven terug te komen in jouw eigen programma.

Voor wie is de Toolkit Verkeerseducatie bestemd?

Bij subsidieverstrekkers ontstond de wens om een centrale plek te creëren voor verkeerseducatieve producten. Daarom is sinds 2012 op verzoek van de provincies en Regionale Ondersteuningsbureau’s Verkeersveiligheid (ROV’s) de Toolkit Verkeerseducatie in het leven geroepen. De Toolkit is ontwikkeld voor twee doelgroepen: de gebruiker en de producent.

Gebruiker

Als gebruiker kan je de Toolkit gebruiken om gemakkelijk het juiste hulpmiddel te kiezen voor jouw situatie. Je kunt gebruik maken van de filters (in het linker venster) om zo bij hulpmiddelen uit te komen die je het beste kunnen ondersteunen. Ook subsidieverleners zoals provincies en vervoerregio’s gebruiken de Toolkit Verkeerseducatie in verschillende mate om hun subsidies toe te wijzen. Voorbeelden van gebruikers zijn peuterspeelzalen en scholen, maar ook ouderenbonden, fietsclubs en provincies.

Producent

Als producent kun je de Toolkit gebruiken om hulpmiddelen van eigen maak aan te bieden. Producenten zijn in dit geval organisaties die een coördinerende of ondersteunende taak hebben op het gebied van verkeerseducatie. Denk aan provincies, ROV’s en vervoerregio’s, maar ook onderwijsbegeleidingsdiensten en afdelingen onderwijs. De Toolkit biedt producenten de mogelijkheid om hun product op een centrale en gemonitorde plek aan te bieden. Daarnaast stimuleert het producenten om hun producten zo te ontwikkelen dat ze aansluiten op de leerdoelen voor permanente verkeerseducatie.

CROW ondersteunt de producent hierbij door middel van: