Escapabel

De online escaperoom is een populaire en interactieve spelvorm waarbij je met je team binnen een bepaalde tijd allerlei puzzels, aanwijzingen en raadsels moet vinden en oplossen. Escapabel biedt puzzels en opdrachten met verkeersonderwerpen omtrent rijden onder invloed.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Geke van der Veen, geke@teamalert.nl, 030-2232893
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Escapabel is een eenmalig project dat 90 minuten duurt. Het project heeft twee speelscenario’s: 1. De jongerenvoorlichter van TeamAlert begeleidt op afstand digitaal het project. 2. De jongerenvoorlichter komt op locatie en begeleidt daar de groep. In beide scenario’s wordt de escaperoom online gespeeld.

Korte karakteristieken

De online escaperoom is een populaire en interactieve spelvorm waarbij je met je team binnen een bepaalde tijd allerlei puzzels, aanwijzingen en raadsels moet vinden en oplossen. In de puzzels verschuilen verschillende opdrachten met verkeersonderwerpen omtrent rijden onder invloed. Weet jij wat de regels en risico’s zijn rondom rijden onder invloed, alleen dan kan je de puzzels kraken. Let op! Dit lijkt eenvoudig, maar er komt meer bij kijken dan je denkt. De escaperoom is succesvol wanneer alle puzzels zijn opgelost, de BOB is gevonden zodat jullie veilig thuis kunnen komen. Als afsluiting volgt er een nabespreking samen met de jongerenvoorlichter. Hierbij zorgt het gedragsmechanisme transfer ervoor dat de studenten de kennis uit de escaperoom meenemen in het echte leven.

Methodiek

Tijdens het project Escapabel spelen de jongeren een online escaperoom. Het doel van de escaperoom is ervoor zorgen dat jij en je vrienden veilig thuiskomen na een feestje. Een escaperoom is een populaire en interactieve spelvorm waarbij je binnen een bepaalde tijd allerlei puzzels op moet lossen en verbanden moet zoeken. Doordat de escaperoom online is kan TeamAlert jongeren altijd blijven bereiken (ook in tijden van thuisstudie).

Tijdens de escaperoom staat het doel van de escaperoom centraal, namelijk het veilig thuiskomen. Tevens wordt de basis gelegd voor gedragsverandering. In de escaperoom ervaren de jongeren hoe het is om op een feestje te staan en nog geen vervoer naar huis te hebben geregeld. Daarnaast zorgt het onderdeel kennisoverdracht dat jongeren leren over verschillende feiten over alcohol- en drugsgebruik en rijden onder invloed. Het oplossen van de puzzels om het doel van de escaperoom te halen is tijdens het spelen het belangrijkste. Het team dat het snelst de escaperoom uitspeelt, wint. Dit competitie-element verhoogt de betrokkenheid van de deelnemende jongeren bij het project. Tijdens de escaperoom wordt bovendien de techniek narratieve transportatie ingezet. Dit houdt in dat de jongeren cognitief en emotioneel betrokken raken bij een verhaal, waardoor de omgeving een mindere rol speelt en dus geen afleiding kan bieden (Russell et al., 2018). Het zorgt ervoor dat de jongeren beginnen mee te leven met de hoofdpersonen. Deze techniek zorgt ervoor dat jongeren openstaan voor gedragsverandering. Middels het verhaal wordt er gewerkt aan het zetten van een positieve attitude tegenover nuchter blijven tijdens een feestje of alternatief vervoer te regelen. De jongeren worden namelijk meegenomen in het verhaal waarin het hoofddoel is om veilig thuis te komen.

Vervolgens wordt er tijdens een nabespreking gereflecteerd op wat er inhoudelijk gezien in het verhaal en de puzzels van de escaperoom gebeurt. Tijdens de nabespreking wordt teruggekoppeld naar de inhoud van de escaperoom waardoor de escaperoom en de nabespreking niet los van elkaar staan. De nabespreking zorgt dat Handleiding Escapabel – Stichting TeamAlert 6 de jongeren het geleerde uit de escaperoom meenemen in het echte leven. Dit heet ook wel een transfer en maakt dat inhoudelijk en educatief gezien de nabespreking het belangrijkste deel van het project is.

In de nabespreking staan de leerdoelen van het project centraal. De nabespreking start met een groepsgesprek waarin de jongeren de kans krijgen om even stoom af te blazen na het spelen van de escaperoom. De jongerenvoorlichter bespreekt de puzzels na aan de hand van de Mentimeter. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de puzzels die gericht zijn op de veranderdoelen van het project. Ook wordt er dieper ingegaan op de feiten die in de escaperoom gedeeld zijn.

In het groepsgesprek wordt de techniek self-persuasion ingezet: de jongeren overtuigen zichzelf van het gewenste gedrag (nuchter blijven of alternatief vervoer regelen). Door selectief te kiezen welke jongeren de jongerenvoorlichters aan het woord laten, en door sturende vragen te stellen sturen zij het gesprek richting een positieve sociale norm. Ook delen de jongeren handelingsalternatieven met elkaar om nuchter te blijven of alternatief vervoer te regelen. Tot slot formuleren de jongeren middels een vragenlijst in Mentimeter een goed voornemen om nuchter te zijn in het verkeer. Het is een uitgebreide vorm van een implementatie intentie.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Per sessie tracht TeamAlert minimaal 15 jongeren te bereiken. Een sessie duurt (excl. op- en afbouwtijd van 15 min) 90 minuten. TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert na afloop een evaluatie uit. Het project heeft twee verschillende implementaties, namelijk:

  • Individueel, ieder op eigen locatie en laptop/computer

Plenair, waarbij groepjes studenten op één laptop/computer spelen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Naar het project Escapabel is in 2022 een effectmeting uitgevoerd. De effectmeting richt zich op de vraag in hoeverre het verkeersgedrag van jongeren na deelname aan het project Escapabel verschilt met het verkeersgedrag ervoor, gecontroleerd voor eventuele gedragsveranderingen tussen voor- en nameting bij de controlegroep; vindt er een gedragsverandering plaats? Om dit door middel van een vragenlijst te meten, richt de vragenlijst zich op verschillende meetbare constructen. De constructen waar het project op in speelt zijn: kennis, attitude, zelfeffectiviteit, risicoperceptie, sociale norm, (ge-drags)intentie en zelfgerapporteerd gedrag. Omdat Escapabel specifiek op deze constructen ingrijpt, is gekozen om deze ook in de vragenlijst op te nemen.

Tijdens de effectmeting is samengewerkt met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV heeft vanuit haar expertise een onafhankelijke kwaliteitscontrole uitgevoerd op alle ontwikkelde producten, zoals de onderzoeksopzet, de meetinstrumenten, de analyse en interpretatie van de data en de uiteindelijke rapportage.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
TeamAlert
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Passagier, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk