Lagerhuisdebat

Het Lagerhuisdebat is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 16-25 jaar. Deze campagne wordt ingezet op hbo instellingen. Via een echt Lagerhuisdebat wordt het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs ter discussie gesteld en dienen studenten een mening te vormen en te geven.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie. Bij stap 10 zijn na herijking o.b.v. 2020 5 sterren toegekend i.p.v. 3. 

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het Lagerhuisdebat is een eenmalig interactief lesprogramma. Het campagneteam komt gedurende één dag langs bij een hbo instelling. Tijdens het Lagerhuisdebat nemen jongeren een mening in over stellingen over rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

Korte karakteristiek

Tijdens een lesuur op school wordt er een Lagerhuisdebat uitgevoerd door het campagneteam. Een klas wordt opgesplitst in twee groepen en gaan vervolgens met elkaar in discussie over verschillende stellingen die met het onderwerp ‘rijden onder invloed’ te maken hebben. Beide groepen krijgen per stelling drie minuten de tijd om zich voor te bereiden. Na de drie minuten is het debat geopend! De teamleider leidt het debat en laat beide partijen voldoende aan het woord komen. De studenten gaan actief met elkaar in discussie en na afloop wordt er door de jury, aan beide groepen, punten toegekend op verschillende debatvaardigheden. Het totaal aantal punten worden zichtbaar in de klas bijgehouden. De winnaars van het debat krijgen een leuke prijs en ‘eeuwige roem’.  Mits de discussie deskundig voorbereid en geleid wordt (en daar zorgen wij voor) verschuift door er over te debatteren de attitude in de gewenste richting.

Gebruikte werkvormen/methodieken
Instructievorm: Bij de instructie en voorlichting komt de kennis van alcohol en drugs aan de orde, maar ook wat deze middelen met je lichaam doen en welke gevolgen dit heeft voor het deelnemen aan het verkeer.
Interactievorm: Tussen de campagneteamleden en de leerlingen is veel interactie (peer-to-peer). Eigen ervaringen, kennis en meningen kunnen zonder een oordeel worden gedeeld met elkaar.
Opdrachtvorm: De leerlingen gaan via een opdracht met het onderwerp rijden onder invloed aan de slag.
Samenwerking: De leerlingen moeten samen werken aan de opdracht. Het onderwerp rijden onder invloed komt onderling steeds weer aan de orde.

Spelvorm (debatteren)
Het spel is hier de debatteren. Het voeren van discussie door de groep maar ook voor de doelgroep. Uitkomen voor je mening en je mening durven geven.

Methodiek

De inhoud van het lesprogramma (context gericht) wordt gebracht door campagneteamleden, die in dezelfde leeftijdscategorie zetten als de studenten. Door dit peer-to-peer principe is het lesprogramma afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. De lesstof wordt in kleine delen gebracht, met een aantal herhalingen en samenvattingen. Tussendoor wordt er kort getoetst of de studenten de lesstof hebben begrepen. In de lesstof wordt steeds teruggekoppeld naar de praktijk: gebruik je zelf alcohol en drugs in combinatie met het verkeer en welke ervaringen heb je hiermee (oplossingsgericht). Bij het Lagerhuisdebat ligt de nadruk op discussies en debatteren, waardoor het onderwerp ‘rijden onder invloed van alcohol en/of drugs’ besproken wordt (gesprekstechnieken).

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers verzorgt de gehele uitvoering van het Lagerhuisdebat. Een Lagerhuisdebat duurt per klas/groep een uur. RYD komt meestal een dag langs en verzorgt dan 7 groepen per dag. Alle benodigde materialen neemt RYD zelf mee. Een inzet duurt maximaal 8 uur.

Aanvullende informatie

Responsible Young Drivers (RYD) – Lagerhuisdebat

Evaluatieonderzoek

Om de effecten van Het Lagerhuisdebat te monitoren is een vragenlijst opgesteld voor de deelnemende jongeren. De opgestelde vragenlijst en de evaluatie is gebaseerd op andere evaluaties die het Adviesbureau Goudappel voor RYD heeft samengesteld. De enquête voor de jongeren bestaat uit twee delen waarvan het eerste voor de aanvang van de actie wordt afgenomen. Het tweede deel wordt direct na afloop van de actie door de deelnemers ingevuld. De enquête is anoniem ingevuld door de jongeren. De enquête vraagt naar factoren die kunnen worden gebruikt om gedrag te voorspellen (theory of plannedbehavior). Vanaf 2016 voert RYD de Campagne Lagerhuisdebat uit. Sindsdien wordt jaarlijks alle evaluaties verwerkt en samengevat. Hieruit blijkt dat 80% van de studenten het Lagerhuis positief ervaart.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk