Your Message Pro

Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Your Message Pro van TeamAlert. Vooraf wordt met de school bepaald welk thema centraal staat, bijvoorbeeld afleiding op de fiets of rood licht. De leerlingen gaan aan de slag met hun eigen campagne voor verkeersveilig gedrag. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die allen een eigen poster maken met hun message over veilig gedrag in het verkeer.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Mart Vreeswijk, info@teamalert.nl, tel. 030 2232893
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Your Message Pro is een anderhalf uur durend verkeerseducatieproject voor leerlingen op het praktijkonderwijs. Your Message Pro is met name geschikt voor de bovenbouw en kan in combinatie met ons verkeersproject voor de onderbouw (StudioFlits!) worden aangenomen. Het betreft peer-to-peer educatie waarbij jongeren lesgeven aan jongeren. 

Korte karakteristiek

Your Message Pro is één van de educatieve verkeersprojecten van TeamAlert. Binnen projecten gaat TeamAlert het gesprek aan met jongeren over maatschappelijke thema’s. Your Message Pro is een project van 90 minuten waarbij leerlingen door middel van een interactieve werkvorm aan de slag gaan met het thema verkeersveiligheid. Het project wordt uitgevoerd door onze peers: jongeren tussen de 16 en de 24 jaar die als rolmodel dienen voor de jongeren die deelnemen aan het project. TeamAlert werkt met de peer-to-peer methode zodat jongeren positief beïnvloed worden door leeftijdsgenoten. 

Bij het project Your Message Pro gaan de leerlingen aan de slag met een campagneposter. De klas wordt, in samenspraak met de docent, in drie groepen opgedeeld. De groepen gaan eerst langs drie onderdelen. Een groep gaat in gesprek over de eigen ervaringen in het verkeer. Op deze manier betrekken de leerlingen het project meer op hun eigen situatie en gedrag. Door aansluitende feitjes te geven wordt het kennisniveau van de leerlingen verhoogd. Een andere groep doet het ervaringselement ‘Tijdstrijd’, waarbij de leerlingen zelf ervaren dat hun reactievermogen veranderd als zij worden afgeleid. De derde groep gaat aan de slag met een kennisquiz over het eigen gedrag in het verkeer. Nadat de leerlingen alle drie de onderdelen gehad hebben, gaan ze aan de slag met het maken van een poster. Dit doen ze in dezelfde groepjes als in de voorgaande onderdelen, maar dan in dezelfde ruimte. Elk groepje maakt de keuze uit een aantal slogans en gaat aan de slag met het opmaken van de poster. Ze gebruiken hiervoor tips, tops en feitjes. Als alle posters af zijn, worden deze door elk groepje gepresenteerd. 

Het doel van Your Message Pro is tweeledig:

  • De kennis van jongeren over verschillende thema’s over het verkeer en verkeersveiligheid vergroten.
  • Een positieve houding onder jongeren tot stand brengen richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.

Methodiek

Om de doelen (kennis, houding en intentie) te kunnen bereiken zijn verschillende methoden voor gedragsbeïnvloeding verwerkt binnen Your Message Pro. Hieronder wordt kort beschreven via welk onderdeel aan welk doel wordt gewerkt.

1. Ervaringselement ‘Tijdsstrijd’

Methode: tijdens het interactieve onderdeel ‘Tijdsstrijd’ ervaren leerlingen zelf wat voor invloed afleiding heeft op hun reactiesnelheid. Daarmee worden ze bewust van het gevaar van afleiding in het verkeer, oftewel onbewust onbekwaam. 

2. ‘Wegwijs’

Methode: Deze quiz maakt gebruik van verschillende stellingen over verkeersveiligheid en het eigen gedrag hierin. Door de stellingen te horen en door te zien dat leeftijdsgenoten een ander antwoord kiezen, ontdekken de leerlingen dat iedereen zich anders gedraagt in het verkeer. Hierdoor ontdekken ze wat hun eigen gedrag is en waarin dit verschilt van andere leerlingen. Wat kunnen ze van elkaar leren? Wat is er zo gevaarlijk bij een bepaalde keuze of bepaald gedrag? Kennisoverdracht staat hier centraal.

3. ‘Jouw route’

Methode: De leerlingen krijgen de omgeving rond de school te zien, geprojecteerd op een whiteboard. Dit gaat door middel van een laptop en Google Maps. Op deze manier kunnen de verschillende aanrijroutes goed in beeld worden gebracht. De leerlingen delen hun eigen ervaringen met het thema verkeersveiligheid. Op deze manier betrekken de leerlingen het project meer op hun eigen situatie. Door het actief benoemen van bijzondere en/of gevaarlijke punten op de route die zij elke dag naar school afleggen en handelingsalternatieven te bieden, wordt gewerkt aan het kennisniveau van de leerlingen. Door handelingsalternatieven te geven en deze direct op de route toe te passen wordt kennis verhoogd op een manier die bij het leerniveau past. Praktijkleerlingen leren namelijk het beste als een situatie herkenbaar voor ze is en visueel in kaart is gebracht. Daarnaast wordt aangestuurd op een positieve gedragsintentie, omdat de leerlingen bedenken hoe ze zich in deze specifieke situatie zullen gedragen.

4. Poster maken

Methode: Door de leerlingen zelf een poster te laten maken met een slogan, feitjes, tips en handelingsalternatieven, sluit TeamAlert aan bij de behoefte van praktijkleerlingen om te leren door te doen. Daarnaast verhoogt het zelf maken van de poster het commitment met de inhoud daarvan: iets wat je zelf gemaakt hebt, zorgt voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel en trots. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Per uitvoering worden maximaal drie en minimaal twee sessies gehouden. Per sessie (van anderhalf uur) neemt één klas deel aan Your Message Pro. TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert aan het eind een evaluatie uit. Er worden drie lokalen / ruimtes gebruikt voor Your Message Pro; één groot lokaal waar de leerlingen worden ontvangen en aan het eind de poster met slogan wordt gemaakt. Ook zal dit lokaal gebruikt worden voor het bespreken van de eigen ervaringen met de route die de leerlingen regelmatig fietsen. één lokaal waar het ervaringselement wordt gedaan en één lokaal waar de leerlingen de kennisquiz over het eigen gedrag zullen doen. 

Aanvulende informatie

Evaluatieonderzoek

Er heeft nog geen effectmeting plaatsgevonden voor dit project. Het project is tot stand gekomen in door middel van vooronderzoek onder docenten en de doelgroep, zodat het goed aansluit op de bovenbouw praktijkleerlingen. Het project zal in de komende jaren geëvalueerd worden, net als alle projecten van TeamAlert.

Samenvatting

Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat ook centraal bij Your Message Pro. Vooraf wordt met de school bepaald welk thema centraal staat, bijvoorbeeld afleiding op de fiets of rood licht. De leerlingen gaan aan de slag met hun eigen campagne voor verkeersveilig gedrag. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die allen een eigen poster maken met hun message over veilig gedrag in het verkeer. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
TeamAlert
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk