Let’s go!

Let’s go! is een verkeerslesmethode voor alle groepen van de basisschool, ontwikkeld door Malmberg i.s.m. de ANWB. Leerlingen volgen interactieve, klassikale lessen met video’s, interactieve animaties, honderden foto’s en illustraties. Hierin komen verkeersregels en veilig verkeersgedrag aan de orde. Kinderen leren van elkaar en van de leerkracht op basis van de (verkeers)keuzes die ze maken bij de opdrachten.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn per onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Afdeling voorlichting Malmberg, 073-6288722, voorlichting.bao@malmberg.nl
Kosten: €3,95 per leerling per jaar

Verschijningsvorm

Klassikale lessen waarin verkeersregels en veilig verkeersgedrag worden geleerd aan de hand van praktische situaties. Optioneel kan in de groepen 5 t/m 8 extra aandacht aan de te behandelen thema’s worden besteed d.m.v. een werkboek. Nakijken kan door middel van een tablet, de antwoordkaternen in de handleiding of door het tonen van de antwoorden op het digibord.

Korte karakteristiek

Let’s go! is een verkeerslesmethode voor alle groepen van het basisonderwijs, waarin leerlingen op een interactieve manier bewust worden gemaakt van verkeersregels en veilig verkeersgedrag.  De leerdoelen:

  1. Kinderen kunnen de verkeersregels voor voetgangers, fietsers en passagiers toepassen in het verkeer.
  2. Kinderen beschikken over de juiste houding in het verkeer, zodat zij zichzelf en anderen niet in gevaar brengen.
  3. Kinderen kunnen reflecteren op hun eigen gedrag en houding in verkeer.

Methodiek

Tijdens Let’s go! volgen leerlingen meerdere klassikale lessen, waarin verschillende thema’s en onderwerpen aan de orde komen. Leerlingen wordt hierin geleerd hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, worden zij bewust gemaakt van veilig verkeersgedrag en welke verkeersregels er zijn. De didactiek is gebaseerd op samenwerkend leren. Tijdens elke les vindt er een korte bespreking van de theorie bij het lesdoel plaats. Vervolgens worden kinderen uitgedaagd verkeerskeuzes te maken op het digibord. Over de keuze praten ze met elkaar en met de leerkracht. Hierdoor leren ze het juiste verkeersgedrag en/of de juiste verkeersregel.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Per lesjaar zijn er 5 thema’s opgesteld. Groep 1 en 2 krijgen 2 lessen per thema en de groepen 3 t/m 8 5 lessen per thema. Het is mogelijk om de lessen te combineren per twee groepen (groep 1 én 2, 3 én 4, etc). De lessen worden gegeven door de eigen docent. Optioneel is het voor alle groepen mogelijk om 2 buitenlessen te houden en voor groep 3 t/m 8 om extra te oefenen door middel van een werkboek en een toets per thema. In groep 7 en 8 zijn 5 proefexamens beschikbaar als voorbereiding op het landelijke Verkeersexamen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van de verkeerslesmethode.

Conclusie

Let’s go! biedt scholen een doorlopend programma voor de groepen 1 tot en met 8. Per groep zijn er 5 centrale thema’s waar aandacht aan wordt besteed. De verschillende onderdelen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en kenmerken van verkeersdeelname van de betreffende leeftijdscategorie. Let’s go! behandelt deze thema’s via klassikale lessen op een interactieve manier. Doel hiervan is om de verkeersregels te leren en het belang van veilig verkeersgedrag bij leerlingen onder de aandacht te brengen. In Let’s go! wordt met name aandacht besteed aan operationele en in mindere mate tactische leerdoelen. Let’s go! kan dienen als voorbereiding voor het landelijke verkeersexamen voor groep 7 en 8.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Malmberg en de ANWB
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk