Nationaal VVN Verkeersexamen

Het Nationaal VVN Verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Het is bedoeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool. Het VVN Verkeersexamen sluit naadloos aan op het VVN Leerplan en een doorlopende leerlijn voor verkeerseducatie in het basisonderwijsleerlijn en toetst de leerdoelen die zijn geformuleerd voor groep 7 en 8.

Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt plaats op drie dagen in het voorjaar. Elke schoolregio (noord/midden/zuid) heeft een vaste dag. Voor het examen moeten de leerlingen een aantal verkeersbegrippen en -afspraken beheersen. Alle regels en afspraken zijn geformuleerd in termen van gedrag van het kind in de rol van voetganger, fietser en passagier. Ook moeten de leerlingen de betekenis van een aantal verkeersborden kennen. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Voor het praktisch examen is geen landelijke dag vastgesteld. De scholen en organisatoren bepalen wanneer dit examen plaatsvindt. Vaak is dat in de weken na het theoretisch examen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Service Centrum Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl, 088 524 88 00
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

In het theoretisch examen beantwoorden de leerlingen 25 meerkeuzevragen vanuit hun rol als fietser, voetganger of passagier. Ze zijn geslaagd als ze 16 vragen goed hebben beantwoord. De school kan ervoor kiezen om het examen schriftelijk (op papier) of digitaal af te nemen. De leerlingen kunnen thuis en/of in de klas oefenen voor het Verkeersexamen met onder andere oefenexamens, quizzen en een app. Leerlingen die het examen niet gehaald hebben, kunnen op korte termijn een herexamen maken.

Voor het praktisch Verkeersexamen fietsen de leerlingen een route door hun eigen vertrouwde (woon)omgeving. Langs deze route staan vrijwilligers die beoordelen of de leerlingen goed handelen. Dit gebeurt aan de hand van een controle-app met eventueel een controlelijst op papier.

In de voorbereiding kunnen de leerlingen zelf thuis oefenen met de examen-app van Veilig Verkeer Nederland. Deze helpt hen in vier weken op weg naar het praktisch examen. Met deze app is voorbereiden op het examen leuk en laagdrempelig. De leerlingen weten dan wat ze kunnen verwachten en ook worden de ouders/verzorgers betrokken. De app is op de telefoon te downloaden via examen.vvn.nl/examen-app.

Een leerling ontvangt na het goed afronden van het/de examen(s) een diploma met aanvinkopties voor het theoretisch examen en het praktisch examen. 

Korte karakteristieken

Het VVN Verkeersexamen toetst de verkeerskunde van leerlingen in groep 7 en 8. Het examen bestaat uit een theoretisch examen en een praktisch examen. De nadrukt ligt op het veilig door het verkeer kunnen fietsen.

Methodiek

Het VVN theoretisch Verkeersexamen komt tot stand in samenwerking met Cito en een examencommissie die bestaat uit leerkrachten en verkeersdeskundigen. Ook worden de vragen getest met leerlingen. Hiermee waarborgt Veilig Verkeer Nederland dat alle examenvragen gevalideerd zijn. De vragen zijn ontwikkeld vanuit de leerdoelen uit de doorgaande leerlijn en met een toetsmatrijs. Hiermee wil Veilig Verkeer Nederland het volgende bereiken:

  • De vragen toetsen daadwerkelijk de leerdoelen uit de doorgaande leerlijn.
  • De vragen zijn duidelijk en eenvoudig geformuleerd vanuit een bepaalde rol (fietser, voetganger of passagier).
  • De vragen toetsen de verschillende domeinen (kennis, veiligheidsbewustzijn, houding en vaardigheden).
  • De verkeerssituaties in de vragen zijn realistisch en herkenbaar.
  • De omgeving van de vraag is een mix van verschillende omgevingen die in Nederland voorkomen.
  • De antwoordopties zijn gelijkwaardig aan elkaar.
  • De vragen en de antwoordopties zijn eenduidig te interpreteren.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Afdelingen van Veilig Verkeer Nederland organiseren het praktisch Verkeersexamen in opdracht van gemeente, provincie, vervoerregio of scholen. Ook is het mogelijk dat een regionale projectleider van Veilig Verkeer Nederland in de betreffende provincie de organisatie op zich neemt. In overeenstemming worden afspraken gemaakt over het werven vrijwilligers, het uitzetten van routes en het doen van fietscontroles. Ook op de dag van het praktisch Verkeersexamen kan de organisatie aanwezig zijn.

Het VVN theoretisch Verkeersexamen kan besteld worden bij VVN en wordt digitaal of schriftelijk uitgevoerd in groep 7 of 8 bij scholen. In de handleiding worden werkwijze, verantwoording en antwoorden toegelicht.

Aanvullende informatie

Het VVN Verkeersexamen sluit naadloos aan op de VVN Educatie methodiek. Hiermee wordt getoetst of leerlingen zich redzaam kunnen gedragen als verkeersdeelnemer. Daarnaast is het VVN theoretisch Verkeersexamen een kwaliteitstoets ook daar waar een andere verkeerseducatiemethodiek dan VVN genoten is.

Op de Verkeersexamen website is alle informatie terug te vinden over zowel het theoretisch als praktisch Verkeersexamen. Er is informatie beschikbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Er zijn verschillende gratis oefentools beschikbaar om leerlingen voor te bereiden op hun Verkeersexamen.

Evaluatieonderzoek

Veilig Verkeer Nederland laat ieder jaar door Cito een analyse uitvoeren op de resultaten van het digitaal theoretisch Verkeersexamen. Hiermee wordt gekeken naar de validiteit van de examenvragen en naar de fouten die de leerlingen hebben gemaakt en waar dat aan ligt. De resultaten van deze analyse door Cito worden meegenomen bij de ontwikkeling van het examen van het komende jaar.

Veilig Verkeer Nederland laat (twee)jaarlijks door Motivaction en DUO onderzoeken hoe het VVN Verkeersexamen en de oefentools worden ervaren en wat de verbeterpunten zijn.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk