Schoolroute.nl

Tijdens Schoolroute.nl gaan leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs aan de slag met hun eigen school-thuisroute. Door gevaarlijke punten op deze route in kaart te brengen, worden zij bewust van de gevaren op de route. Tevens leren ze welke eisen de school-thuis route stelt aan de leerlingen met betrekking tot kennis, houding en gedrag in het verkeer. Docenten kunnen de les baseren op de door de leerlingen aangegeven routes en gevaarlijke punten en ook de gemeente krijgt inzicht in deze gegevens.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: wendy.schins@rovl.nl of via informatie@rovzh.nl
Kosten: Prijzen op aanvraag

Verschijningsvorm

Schoolroute.nl bestaat uit 3 lessen van 50 minuten:

  • Les 1: bewust worden. Het doel van deze les is om leerlingen gevaarlijke punten op hun school- thuis route in beeld te laten brengen. Dit kan ondersteund worden met het filmpje school-thuisroute van Vet Veilig.
  • Les 2: ervaren. Het is een klassikale les om de belangrijkste knelpunten met leerlingen te bespreken en mogelijke oplossingen voor de situatie te bedenken. Tevens wordt aandacht besteed de aanwezige verkeersborden en –tekens.
  • Les 3: kennis opdoen. Het doel van deze les is dat leerlingen de inhoud en het belang van relevante verkeersregels en verkeersborden kennen.

Korte karakteristiek

Schoolroute.nl is een lesprogramma waarbij leerlingen door klassikale lessen en het in beeld brengen van hun eigen school-thuis route bewust worden van de gevaren op deze route. 

Methodiek

Leerlingen gaan aan de slag met hun school-thuis route en brengen de gevaarlijke punten van deze route in kaart. Dit kan door middel van een app en via de website www.schoolroute.nl. De aangeleverde routes en gevaarlijke punten worden verzameld op de website schoolroute.nl, waarmee de docent vervolgens gescande routes van leerlingen uit kan halen voor de klassikale les. 

De docent selecteert uit de gegevens van de leerlingen de belangrijkste knelpunten. Deze knelpunten worden klassikaal besproken. Aan leerlingen wordt bijvoorbeeld gevraagd waarom de situatie gevaarlijk is en welke mogelijke oplossingen er zijn voor de situaties.

Ten slotte doen leerlingen kennis op van verkeersborden en verkeersregels. Dit gebeurt door middel van het doen en bespreken van een aantal opdrachten. De leerlingen krijgen een inleiding, waarna zij aan de slag gaan met 3 opdrachten:
–    Groepen verkeersborden
–    Voorrangsverkeersborden- en regels
–    Borden in concrete situaties plaatsen

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Schoolroute.nl bestaat uit 3 lessen, die worden gegeven door de eigen docent. Doordat de docent inzicht krijgt in de gegevens die de leerlingen invoeren, kan de docent zijn verkeersles baseren op aangegeven gevaarlijke routes en daadwerkelijk gereden routes door leerlingen. Bovendien krijgt de gemeente inzicht in de gescande routes van alle scholen, wat kan helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Schoolroute.nl sluit aan bij actuele verkeerslesmethodes die in het basisonderwijs worden gebruikt, zoals Klaar Over, Wijzer door het verkeer, Wegwijs, Let’s Go en de leerlijn van Veilig Verkeer Nederland. Hierin komen deze onderwerpen regelmatig aan de orde, verspreid over het gehele schooljaar. Schoolroute.nl kan als aanvullend lesmateriaal ingezet worden om met de leerlingen te praten over de door hen gebruikte schoolthuisroutes en de knelpunten die ze hierin ervaren. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van dit product.

Conclusie 

Schoolroute.nl biedt scholen een lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen leggen met dit programma hun eigen school-thuis route vast en ervaren zij welke verkeersonveilige situaties zich daarop voordoen. Hierdoor worden zij bewust van de gevaren op de route en welke eisen de schoolroute stelt aan de leerlingen met betrekking tot kennis, houding en gedrag in het verkeer. De docent kan de les baseren op de door de leerlingen ingevoerde routes en gevaarlijke punten. Ook de gemeente krijgt hier inzicht in.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk