Stop!licht!

Stop!licht! is een theatervoorstelling van Plots! Theaterprojecten voor de groepen 1, 2 en 3, 4 van het basisonderwijs. In het toneelstuk wordt op een speelse wijze de functie van het verkeerslicht aan de kinderen verteld. Het biedt ruimte voor interactie met de kinderen, zowel voor, tijdens, als na de voorstelling. Daarnaast wordt er bij de voorstelling een lesbrief aangeboden, die de leerkracht voor of na de voorstelling kan behandelen in de klas en er wordt een online effectmeting van het project gehouden.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

 N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het volledige toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Ronalt Vrieling: ronalt@contact-onderwijsadviesbureau.nl, tel: 06-18372558 en Wendy van Schaik, info@plotstheaterprojecten.nl, tel. 06-15335391  
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Stop!licht! is een voorstelling voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3, 4 van het basisonderwijs. Deze leerlingen worden door hun ouders(verzorgers) naar school gebracht, maar juist in deze leeftijd leren ze fietsen en zullen ze steeds vaker (samen met hun ouders) deelnemen aan het drukke verkeer. Op deze leeftijd is het belangrijk dat ze gaan leren dat er in het verkeer regels en afspraken zijn, net zoals in de klas en thuis. Spelenderwijs leren ze de regels en afspraken rondom het verkeerslicht middels deze energieke en leerzame voorstelling. Er is differentiatie aangebracht in de voorstelling tussen het spel voor groepen 1, 2 en groepen 3, 4. 

Korte karakteristiek

Het project bestaat uit 5 onderdelen:

 • Lesmateriaal ter voorbereiding van de theatervoorstelling en een nulmeting
 • Handleiding voor de leerkracht
 • Theatervoorstelling
 • Verwerking met leerlingen door de acteurs
 • Een online nameting

Methodiek

De hoofddoelstelling van Stop!licht is: Leerlingen bewust te maken van de regels en afspraken rondom het verkeerslicht. Om deze hoofddoelstelling te bereiken worden de volgende leerdoelen gesteld:

 • De leerlingen kennen aan het eind van de les het begrip verkeersregel  
 • De leerlingen kennen aan het eind van de les het begrip verkeerslicht/stoplicht 
 • De leerlingen kennen aan het eind van de les het begrip verkeersbord
 • De leerlingen kennen aan het eind van de les de betekenis van de vormen van de verschillende verkeersborden
 • De leerlingen weten aan het eind van de les wat de verschillende kleuren in een verkeerslicht betekenen
 • De leerlingen weten aan het eind van de les wat ze moeten doen bij de verschillende kleuren van het verkeerslicht
 • De leerlingen weten aan het eind van de les wat een verkeersdeelnemer is
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat elk hulpvoertuig een ander geluid heeft
 • De leerlingen herkennen aan het eind van de les de geluiden van de verschillende hulpdienstvoertuigen
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat verkeer een samenspel is tussen verschillende verkeersdeelnemers
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat wanneer ze op de stoep of op straat lopen, in de auto zitten, achterop de fiets zitten een verkeersdeelnemer zijn
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat een verkeerssituatie nooit hetzelfde is
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat ze altijd goed op moeten letten in het verkeer
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat iedereen een fout kan maken in het verkeer
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat er verkeersregels zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Dag van uitvoering van het project
*Voorbereiding
Om de leerlingen voor te bereiden op de voorstelling is het de bedoeling dat de leerkracht allereerst één tot twee weken voortijd de online voormeting uitvoert. Dit zijn een paar vragen die alle leerlingen individueel moeten beantwoorden. Dit geeft de mogelijkheid om voorkennis te activeren, de onderwerpen vaker onder de aandacht te brengen bij de leerlingen, inzicht in gedragsverandering die het projecten voortbrengt en de mogelijkheid de voorstelling aan te passen aan de behoefte van de leerlingen. Daarna kan de leerkracht ter voorbereiding de bijgevoegde lesbrief in de klas behandelen.

*Opbouw decor en voorbereiding team
Het team is een uur van te voren aanwezig op school om zich voor te bereiden op de voorstelling. De school stelt een speellokaal/gymlokaal/theaterzaal beschikbaar, waar het team het decor kan gaan opbouwen. Daarna verkleden de acteurs zich en geven een seintje aan de leerkracht dat de leerlingen kunnen komen. Een voorstelling komt het best tot zijn recht bij een groep tot maximaal 60 leerlingen, groter moet de groep niet zijn, dan gaat de effectiviteit van de voorstelling verloren doordat je veel minder interactie met de leerlingen kunt hebben.

* Theatervoorstelling
De leerlingen worden spelenderwijs en interactief betrokken bij de voorstelling door middel van liedjes zingen, gedicht leren, vragen stellen en meedoen in de voorstelling. De leerlingen worden meegenomen in het leven van Rood, Oranje en Groen van het verkeerslicht (Stop!Licht!). Ze leren wat de functies zijn van de kleuren rood, oranje en groen en leren wat er mis kan gaan wanneer een verkeerslicht niet goed functioneert. Er komen allerlei verschillende verkeersdeelnemers, hulpdiensten en verkeersregels voorbij. De leerlingen leren aan de hand van een gedicht wat er moet gebeuren bij de kleuren rood, oranje en groen. Ze mogen zelf even groen spelen en ze mogen hun inbreng leveren aan het theaterstuk. Aan het eind van de voorstelling worden er vragen gesteld aan de leerlingen om spelenderwijs de leerdoelen te evalueren en wordt het geleerde gedicht nog een keer herhaald. Groep 3,4 leert zelfs dat het in de volksmond genoemde stoplicht eigenlijk een verkeersregelinstallatie heet.

*Naverwerking
De leerkrachten kunnen aan de hand van de lesbrief naderhand nog verkeerslessen uitvoeren met de leerlingen.

Duur van de voorstelling en afspraken met scholen
De voorstelling wordt door twee ervaren acteurs uitgevoerd op de basisscholen. Het project zal per groepje van max. 60 leerlingen 45 minuten duren. De planning wordt in overleg met de scholen gemaakt.
De school dient te zorgen voor:

 • een speellokaal waar de voorstelling uitgevoerd kan worden;
 • uitvoering van de toegestuurde lesbrief ter voorbereiding en verwerking;
 • uitvoering van de online voor- en nameting.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

* Evaluatie
Voordat de voorstelling op school gespeeld wordt heeft de school digitaal praktische informatie,  lesmateriaal en een evaluatieformulier van ons ontvangen. Dit is praktische informatie omtrent de uitvoering en informatie om in de nieuwsbrief of op de website van school te plaatsen. Aan de leerkracht van groep 1, 2 en 3, 4 wordt gevraagd om tijdens een verkeersles de leerlingen uit te leggen wat regels zijn binnen school, thuis en in het verkeer. Hier kunnen ze de lesbrief voor gebruiken.

Aan het eind van de les wordt de voorstelling samengevat en stellen de acteurs de leerdoelen spelenderwijs aan de orde. Het tijdens de voorstelling geleerde gedicht wordt herhaald door de acteurs. De acteurs vragen de leerlingen of ze weten wat ze moeten doen bij de verschillende kleuren van het verkeerslicht, wat verkeersregels zijn, wat verkeersdeelnemers zijn en wat veilig is in het verkeer. 

* Effectmeting
Ook na de voorstelling krijgen de leerlingen via een online tool vragen over hun kennis van en gedrag in het verkeer. De lessen worden door de leerkrachten en door het acteursteam geëvalueerd ter verbetering. Van de leerkrachten wordt gevraagd om het evaluatieformulier na de les ingevuld per email te versturen. 

Samenvatting

Stop!licht! is een project voor groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs, waarbij de leerlingen leren wat de functie van een verkeerslicht is, ze leren wat verkeersregels zijn, ze leren wat verkeersdeelnemers zijn, ze de signalen van de hulpvoertuigen leren herkennen, ze leren wat veilig is in het verkeer.  Dit bieden we aan door theater, lesmateriaal, zang, gedichtjes en meespelen in de voorstelling.

In dit project komt het tactische niveau zoals beschreven in het leerdoelendocument aan de orde. De leerlingen leren verkeersregels rondom het verkeerslicht, leren wat verkeersregels zijn, leren middels zang, gedicht en meespelen hoe ze verkeersregels kunnen toepassen in de situatie rondom een verkeerslicht. Het is een goede aanvulling op de bestaande theoretische verkeersmethodes, maar geen methode op zich. Het is juist van belang om een juiste mix van theorie en praktijk aan te bieden aan de leerlingen. Daar kan dit project goed voor ingezet worden.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Plots! Theaterprojecten
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk