Trafficskills verkeerscarrousel

De Trafficskills verkeerscarrousel is een totaalprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gericht op het vergroten van verkeerskennis, verkeersvaardigheden en op risicoperceptie. Ook staat het verbeteren van de houding in het verkeer en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het weerbaar maken tegen groepsdruk centraal.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Trafficskills, Josian Weegenaar, tel. 06-44123629, e-mail: josianw@gmail.com
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Trafficskills verkeerscarrousel is een totaalprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit drie modules met elk drie onderdelen. In totaal kunnen negen verkeersthema’s worden behandeld.

Korte karakteristiek

De modules richten zich op:
1. het vergroten van verkeerskennis en verkeersvaardigheden en op risicoperceptie
2. het verbeteren van de houding in het verkeer
3. het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het weerbaar maken tegen groepsdruk

De negen onderdelen van het programma vormen een eenheid van 3 modules en worden behandeld in drie verkeerslessen van circa 50 minuten (een lesuur). De lessen worden verzorgd door eigen trainers van EdComm/Trafficskills.

Module 1:

  • Dode hoek
  • Gordelgebruik
  • Tekstberichten sturen vanaf je fiets

Module 2:

  • Alcohol en verkeer gaan niet samen
  • Is je fiets wel helemaal in orde?
  • Auto op de kop!

Module 3:

  • Gevaarlijk gedrag/ crash scene investigation
  • Fietsverlichting
  • Reactietest/ Autorijsimulator

Bij elk programmaonderdeel wordt een mix van werkvormen toegepast, waarbij het ervaringsleren op de voorgrond staat. Vaak is sprake van een opdracht en een nabespreking c.q. discussie. Er worden diverse computergromma’s gebruikt waarbij de leerlingen zeer actief betrokken zijn.  Aan de hand van de opgedane ervaringen worden verkeerssituaties of verkeersgedragingen geëvalueerd  om vervolgens een concrete kapstok te hebben voor een discussie. Steeds wordt dus geprobeerd een link te leggen met het gedrag in de dagelijkse verkeerspraktijk. Er is dan ook sprake van veel interactie en de leerlingen zijn zeer actief met het betreffende onderdeel bezig.

Ter voorbereiding op het programma kunnen de leerlingen via de EdComm website een vragenlijst invullen. De vragenlijst heeft betrekking op de lesstof en op die manier worden ze alvast op het project voorbereid. Ook kan achteraf een vragenlijst worden ingevuld, waarmee het effect van het EdComm programma in kaart kan worden gebracht. Ongeveer de helft van de leerlingen vult een van beide vragenlijsten in. Ongeveer 5% vult beide vragenlijsten in.
De vragenlijsten zijn beschikbaar in drie varianten: één voor het PRO, één voor VMBO/ HAVO en één voor HAVO/ VWO.
Om de ouders te informeren over het EdComm lesprogramma is een speciale ouderbrief samengesteld. Deze kan door de scholen voorafgaand aan de uitvoering van het programma worden toegestuurd.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voordat de lessen plaatsvinden is er contact met de school om het programma door te spreken. Dan wordt ook geïnventariseerd of er speciale wensen leven. Op die manier kan het programma op maat van de school worden gemaakt. Het programma wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide EdComm trainers. Gedurende één dagdeel kunnen tot maximaal 90 leerlingen (drie klassen) worden bereikt. Per dag kunnen in totaal maximaal 180 leerlingen worden getraind. De school wordt gevraagd drie lokalen beschikbaar te stellen, waar alle leerlingen die de lessen volgen, ontvangen kunnen worden.

Nieuw:  aanvulling op het bestaande programma met weerbaarheidstrainingen

De afgelopen twee jaren is de Verkeerscarrousel door gedragswetenschappers geëvalueerd. Ook het komende jaar zal dat het geval zijn. Die evaluaties hebben nu al tot belangrijke aanvullingen geleid :

EdComm / Trafficskills gaat het bestaande programma aanvullen met weerbaarheidstrainingen, waarbij jongens en meisjes leren eigen verantwoordelijkheid in hun verkeersgedrag te nemen en niet mee te gaan in wat anderen vinden en doen.

In samenspraak met scholen en gemeenten kan worden bepaald welke van de bovengenoemde 9 thema’s op een school worden uitgevoerd. Per dagdeel kunnen 6 van de 9 thema’s worden gekozen. De belangrijkste boodschap van de drie niet-gekozen thema’s worden op flexibele wijze ondergebracht in de overblijvende thema’s.

De vrijkomende lestijd ( 1/3 deel ) wordt gebruikt voor weerbaarheidstrainingen. Deze trainingen zullen steeds meer deel uit gaan maken van de lessen van EdComm / Trafficskills. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De EdComm verkeerscarrousel wordt sinds 2013 wetenschappelijk geëvalueerd, maar de evaluaties zijn nog niet afgerond.

Conclusie

Het programma van de EdComm / Trafficskills verkeerscarrousel voorziet in de mogelijkheid om samen met jongeren op een praktische wijze een aantal relevante verkeersveiligheidsthema’s te behandelen. Het programma is afwisselend en er is veel interactie tussen de leerlingen. Ook wordt een groot beroep gedaan op de actieve betrokkenheid van de leerlingen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Trafficskills
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk