Veilig met (Land)bouwverkeer (VOMOL)

Veilig met (Land)bouwverkeer is een lesprogramma waarbij basisschoolleerlingen samen met AOC-studenten en groen, grond en infrastructuur ondernemers vanuit hun eigen perspectief leren hoe ze veilig moeten omgaan met (Land)bouwvoertuigen op de weg. Dit doen zij door middel van voorbereidend lesmateriaal, een theorieles en een praktijkles waarin zij opdrachten in en rondom (land)bouwvoertuigen uitvoeren. Veilig met (land)bouwverkeer is primair voor leerlingen van groep 7 & 8 van het basisonderwijs. Daarnaast worden huidige en toekomstige trekker chauffeurs ingezet tijdens de les, ook ouders van de kinderen worden betrokken bij Veilig met (land)bouwverkeer.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Marije van Beurden, 0332474900, mvbeurden@cumela.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Ter voorbereiding op de praktijkles, volgen leerlingen in de week voorafgaand aan de praktijkles de e-learning Veilig met (Land)bouwverkeer “Houdt afstand van (Land)bouwvoertuigen”. Ouders ontvangen per nieuwsbrief of app praktische informatie over het project en enkele tips om voorbeeldgedrag te tonen bij verkeerssituaties met (Land)bouwverkeer. Na de e-learning en het versturen van de informatie aan ouders krijgen de basisschoolleerlingen een praktijkles van toekomstige en huidige chauffeurs over de gevaren van (land)bouwverkeer.  

Korte karakteristiek

Het project bestaat uit twee onderdelen

  • E-learning
  • Klassikale praktijkles

Methodiek

De e-learning en praktijkles ‘Veilig met (Land)bouwverkeer’ is gericht op bewustwording en kennisuitbreiding onder zowel kinderen als hun ouders/verzorgers, AOC-studenten en huidige trekker chauffeurs.

Kinderen
Veilig met (Land)bouwverkeer’, is opgebouwd volgens het IGDI-model. Dit betekent dat basisschoolkinderen tijdens de e-learning en praktijkles een actieve rol aannemen en praktijkervaring opdoen.
Het feit dat leerlingen naast het opdoen van theoretische kennis ook mogen plaatsnemen in een (land)bouwvoertuig, om de gevaren van (land)bouwvoertuigen zelf te ontdekken, is een unieke ervaring en zorgt voor een maximaal leerrendement.

Ouders/verzorgers
De informatie die ouders ontvangen via de nieuwsbief of school app, wijst ze op de rol van ouders in het verkeer. Het grootste gedeelte van verkeersdeelname bevindt zich buiten school. Door ouders bewust te maken van verkeersregels en vuistregels kunnen zij hun kind begeleiden bij het passeren of naderen van (land)bouwvoertuigen.

AOC-studenten
Tijdens de praktijkles leren toekomstige trekker chauffeurs hoe andere weggebruikers tegen (land)bouwvoertuigen aankijken of opkijken. Met deze kennis en informatie kunnen ze later goed voorbereid op weg gaan met hun (land)bouwvoertuig.

Huidige chauffeurs
We betrekken ervaren trekker chauffeurs, omdat zij kunnen vertellen vanuit eigen ervaring. Vaak rijden zij al jaren op verschillende, grote (land)bouwvoertuigen. Soms zijn ze zich niet eens meer bewust van de gevaren die het met zich meebrengt. Deelname aan dit educatieprogramma is dus een goede herinnering voor ze. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Veilig met (Land)bouwverkeer’, is een verkeerseducatieprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Een gastdocent, AOC-Studenten en huidige trekker chauffeurs verzorgen een praktijkles. Voor het uitvoeren van praktijkles is actieve medewerking van de leerkracht nodig en hij/zij dient de gehele les aanwezig te zijn. Ook dient de school minimaal drie begeleiders (Verkeersouders, stagiaires, etc.) beschikbaar te stellen die gedurende de les assisteren en de leerlingen van en naar de (land)bouwmachines begeleidt.
Voorafgaand aan de praktijkles woont de basisschool een voorbespreking bijeenkomst bij.

Aanvullende informatie

Meer informatie over dit project vindt u op: https://www.cumela.nl/veilig-met-landbouwverkeer

Evaluatieonderzoek

Op basis van de evaluaties van gastdocenten en de enquetêtool wordt gemeten wat het effect is van het project Veilig met (Land)bouwverkeer. Mocht dit effect bijna nihil zijn, zal onderzocht worden waar het project of de omstandigheden aangepast moeten worden. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats van het project aan de actuele regelgeving en de gedragswetenschappelijke inzichten. Tweejaarlijks wordt het effect van het project middels een wetenschappelijk onderzoek onderzocht. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Cumela
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Zwaar verkeer