VerkeersLokaal

VerkeersLokaal is een interactief, online verkeerseducatie-programma, gericht op de lokale verkeerssituaties in de woon-schoolomgeving van leerlingen. De woon-schoolroute wordt in kaart gebracht en leerlingen geven gevaarlijke punten op deze route aan. Deze gegevens zijn de input voor een lokale, op maat gemaakte verkeersquiz en praktijk fietslessen in de eigen schoolomgeving. Naast de verkeersregels ligt sterk de nadruk op verkeersveilig gedrag en de gevaren van afleiding in het verkeer. VerkeersLokaal is gericht op leerlingen in gr 6 t/8.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Bureau De Groot Volker, Marleen Petrie, 0313-496816, info@verkeersonderzoek.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De website www.VerkeersLokaal.nl met toegang tot de verschillende modules voor leerlingen (woon-schoolroute en verkeersquizzen).  
Een docentenmodule in de software biedt leerkrachten de mogelijkheid om de resultaten per groep of per leerling te bekijken en te bespreken. 
Werkbladen om onderwerpen apart te behandelen en een op maat gemaakte educatieroute voor de praktijkfietslessen. 
De handleiding en handleiding fiets-praktijkles bieden volop handvaten om de verschillende onderdelen van het programma in te zetten. 

Korte karakteristiek

Het project VerkeersLokaal is een online interactief verkeersprogramma (groep 6 t/m 8 in het basisonderwijs en brugklassers in het VO) dat op basis van diverse modules lokale verkeerssituaties in de verkeerseducatie verwerkt. In de vorm van een verkeersquiz komen verkeerssituaties in de woon-schoolomgeving (bijvoorbeeld de nieuwe schoolroute naar het voortgezet onderwijs) aan bod. De leerlingen voeren zelf hun individuele route naar school in en ‘prikken’ daarop punten die zij als moeilijk of gevaarlijk ervaren. Een toelichting daarop geven is een voorwaarde en verhoogt de informatiewaarde. De input van de leerlingen wordt gebruikt voor de op maat gemaakte lokale quizzen en dient tevens als basis voor een fietsroute in de eigen schoolomgeving. VerkeersLokaal beschikt over een poule met ervaren, enthousiaste verkeersdocenten die de educatieve praktijkfietsles kunnen geven. Daarbij wordt de school grotendeels de zorg uit handen genomen.

De leerdoelen van VerkeersLokaal richten zich op het aanleren van de verkeers(gedrag)regels, de beheersing van verkeerssituaties en het nemen van verkeersveilige beslissingen in het verkeer. 
Het leert leerlingen risicovol gedrag van henzelf én andere weggebruikers te herkennen en hun fietsgedrag daar op aan te passen. 

Methodiek

Het online-programma bestaat uit een leerlingenmodule, docentenmodule en een gemeentemodule.
De leerling module kan zowel klassikaal als individueel worden ingezet.   

Leerlingmodule
Subjectieve verkeersonveiligheid: leerlingen (en indien gewenst ook ouders, docenten en buurtbewoners) prikken online punten die zij verkeersonveilig vinden, waarbij zij ook moeten aangeven waarom zij dit een gevaarlijk punt vinden.

Woon-schoolroute: leerlingen voeren hun (nieuwe) schoolroute in. Aanbevolen wordt de route en punten  samen met een ouder in te laten voeren zodat ook de betrokkenheid van de ouders wordt vergroot. Er is een ouderinformatiebrief in de handleiding opgenomen. Daarnaast levert het informatie op over het gebruik van kruispunten en wegvakken door de leerlingen. Deze informatie is de input voor de lokale verkeersquiz.

De (lokale) quizzen: aan de hand van foto’s en filmpjes worden meerkeuzevragen gesteld over verschillende verkeerssituaties, verkeersregels of verkeerstekens, risico’s, afleiding in het verkeer, de beperkingen van verkeersdeelnemers en over veilig en onveilig gedrag. Na ieder fout antwoord krijgt de leerling extra uitleg en de mogelijkheid om de vraag opnieuw te beantwoorden. De leerlingen kunnen kiezen uit talloze lokale, gemeentelijke verkeersquizzen, maar ook uit algemene quizzen, waaronder een quiz afleiding in het verkeer. Er zijn ook enkele quizzen in het Engels. Voortdurend worden nieuwe quizzen toegevoegd en regelmatig worden quizvragen geüpdatet vanwege nieuw ontstane verkeerssituaties. 

Docentenmodule
Binnen de docentenmodule kan de leerkracht op elk gewenst moment de resultaten van de leerlingen bekijken. Zo kan, als leerlingen VerkeersLokaal meerdere keren hebben doorlopen, de voortgang worden bijgehouden. Verder kan de leraar hiermee elke verkeersquiz klassikaal behandelen.  Dit biedt de mogelijkheid nader op bepaalde situaties of vragen in te gaan of zelfs om er met de klas buiten op straat te gaan kijken.

Gemeentemodule
De gemeente heeft inzicht in de deelnemende scholen, ingegeven routes en geprikte punten. Deze informatie levert veel kennis op over de subjectieve (on)veiligheid. Dit kan input zijn voor het verkeersveiligheidsbeleid. 

De praktijk fietsles sluit goed aan op het online programma omdat de ingevoerde punten en routes de basis vormen voor de lokale educatieroute. De les begint met een klassikale introductie en wordt afgesloten met een klassikale evaluatie. Tijdens de praktijkles fietsen leerlingen gedurende een uur in kleine groepjes van max. 6 kinderen met de verkeersdocent de op maat gemaakte verkeerseducatieroute. Zij gaan met elkaar in discussie over verkeerssituaties en ervaringen het gedrag dat zij zouden moeten vertonen. Voor verdieping van de onderwerpen zijn er werkbladen die daarna individueel of in groepjes gemaakt kunnen worden. De educatieroute blijft in de docentenmodule beschikbaar voor de scholen.

Inzet en gebruiksvoorwaarden

VerkeersLokaal kan een schooljaar lang ingezet worden, als aanvulling op, of eens ter vervanging van de eigen verkeersmethode. Het laat zich ook goed combineren met kortlopende projecten als bijvoorbeeld Streetwise of een Dode Hoek-project. 

Het programma is heel eenvoudig in het gebruik, de tijdsbelasting om te starten is voor docenten  gering. De toegestuurde wachtwoorden geven elke leerling individueel toegang en met de docent-inloggegevens hebben alle docenten op school toegang tot de docentenmodule.  


VerkeersLokaal werkt op pc, laptop en tablet. Google Chrome wordt aanbevolen als browser.  

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In het online programma zijn 0- en 1-toetsen opgenomen. De 0-toetsen kunnen als een 0-meting     ingezet worden om na het doorlopen van het programma de 1-toets te maken. De resultaten zijn op leerling niveau direct zichtbaar voor docenten. Met de eindmeting wordt getoetst in hoeverre het maken van de verkeersquizzen en het volgen van de lessen effect heeft gehad op het kennisniveau van de leerlingen en in hoeverre hun houding en wil om zich verkeersveilig te gedragen, is gewijzigd. 
VerkeersLokaal zal o.a. deze toetsen in de nabije toekomst gaan inzetten om een gedegen effectmeting van het programma uit te voeren. 

In VerkeersLokaal zijn tevens korte gebruiker-enquêtes voor zowel leerlingen als docenten opgenomen. Deze input wordt gebruikt om het programma verder te verbeteren en aan te passen, op basis van de gebruikerservaring. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Bureau De Groot Volker
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk